Community notes: Nov. 13

November 11, 2016 4:35 PM