Community notes: Nov. 13

November 11, 2016 04:35 PM