Community notes: Nov. 16

November 14, 2016 12:37 PM