Community notes: Nov. 27

November 25, 2016 10:16 AM