Community notes: Nov. 30

November 28, 2016 1:30 PM