Community notes: Nov. 6

November 04, 2016 3:41 PM