Community notes: Nov. 9

November 07, 2016 6:14 PM