Community notes: Nov. 16

November 14, 2016 12:31 PM