Community notes: Nov. 20

November 18, 2016 03:54 PM