Community notes: Nov. 20

November 18, 2016 3:54 PM