Community notes: Nov. 8

November 07, 2015 2:38 PM