Community notes: Nov. 11

November 10, 2015 3:20 PM