Community notes: Nov. 18

November 17, 2015 3:48 PM