David C. Sokal: Shameful reminder

November 17, 2015 5:26 PM