Cynthia Trowbridge: Respect our beaches

September 03, 2016 06:00 PM