Cynthia Trowbridge: Respect our beaches

September 03, 2016 6:00 PM