Photo: Mathieu Young/The CW
Photo: Mathieu Young/The CW