A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University.
A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University. Courtesy of Cara Feinberg
A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University. Courtesy of Cara Feinberg