Community notes: Nov. 18

November 18, 2015 10:57 AM