Community notes: Nov. 29

November 27, 2015 11:34 AM