Ashley Christensen on Iron Chef America.
Ashley Christensen on Iron Chef America. COURTESY OF IRON CHEF AMERICA
Ashley Christensen on Iron Chef America. COURTESY OF IRON CHEF AMERICA