A fat-tailed dwarf lemur at the Duke Lemur Center.
A fat-tailed dwarf lemur at the Duke Lemur Center. David Haring DUKE LEMUR CENTER
A fat-tailed dwarf lemur at the Duke Lemur Center. David Haring DUKE LEMUR CENTER