Courtesy of Snapchat
Courtesy of Snapchat

Wake County blocks popular Snapchat app at schools

September 22, 2015 06:52 PM