David C. Sokal: Shameful reminder

November 17, 2015 05:26 PM