Char Murphy: Clinton, Cuba and cruising

March 22, 2016 3:50 PM